إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2016

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2016

Pratomigranti » وثائق » تصريح الإقامةتصريح الإقامة » إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2016
logo pratomigranti.it

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2016

Scegli una data dal calendario
Scegli una data dal calendario

تواريخ الإختبارات الإيطالية

إختبار ل 20-12-2016
الدعوة2016-12-20-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-12-20-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 19-12-2016
الدعوة2016-12-19-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-12-19-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 29-11-2016
الدعوة2016-11-29-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-11-29-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 28-11-2016
الدعوة2016-11-28-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-11-28-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 25-10-2016
الدعوة2016-10-25-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-10-25-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 24-10-2016
الدعوة2016-10-24-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-10-24-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 27-09-2016
الدعوة2016-09-27-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-09-27-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 26-09-2016
الدعوة2016-09-26-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-09-26-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 20-09-2016
الدعوة2016-09-20-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-09-20-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 19-09-2016
الدعوة2016-09-19-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-09-19-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 12-07-2016
الدعوة2016-07-12-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-07-12-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 11-07-2016
الدعوة2016-07-11-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-07-11-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 27-06-2016
الدعوة2016-06-27-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-06-27-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 14-06-2016
الدعوة2016-06-14-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-06-14-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 31-05-2016
الدعوة2016-05-31-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-05-31-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 30-05-2016
الدعوة2016-05-30-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-05-30-esiti.pdf (15 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 23-05-2016
الدعوة2016-05-23-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-05-23-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 17-05-2016
الدعوة2016-05-17-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-05-17-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 16-05-2016
الدعوة2016-05-16-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-05-16-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 19-04-2016
الدعوة2016-04-19-convocazioni.pdf (13 kb) File con estensione pdf
النتائج2016-04-19-esiti.pdf (13 kb) File con estensione pdf
[ 1] - 2 ->
آخر تجديد: الاربعاء 16 ديسمبر 2015
- Inizio della pagina -
Il progetto Pratomigranti è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it