إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2018

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2018

Pratomigranti » وثائق » تصريح الإقامةتصريح الإقامة » إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2018
logo pratomigranti.it

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2018

Scegli una data dal calendario
Scegli una data dal calendario

تواريخ الإختبارات الإيطالية

إختبار ل 17-12-2018
الدعوة2018-12-17-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-12-17-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 28-11-2018
الدعوة2018-11-28-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-11-28-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 26-11-2018
الدعوة2018-11-26-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-11-26-esiti.pdf (32 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 21-11-2018
الدعوة2018-11-21-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-11-21-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 31-10-2018
الدعوة2018-10-31-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-31-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 29-10-2018
الدعوة2018-10-29-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-29-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 24-10-2018
الدعوة2018-10-24-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-24-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 22-10-2018
الدعوة2018-10-22-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-22-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 17-10-2018
الدعوة2018-10-17-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-17-esiti.pdf (38 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 15-10-2018
الدعوة2018-10-15-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-10-15-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 26-09-2018
الدعوة2018-09-26-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-09-26-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 24-09-2018
الدعوة2018-09-24-convocazioni.pdf (31 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-09-24-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 12-07-2018
الدعوة2018-07-12-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-07-12-esiti.pdf (37 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 27-06-2018
الدعوة2018-06-27-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-06-27-esiti.pdf (32 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 25-06-2018
الدعوة2018-06-25-convocazioni.pdf (31 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-06-25-esiti.pdf (32 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 30-05-2018
الدعوة2018-05-30-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-05-30-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 28-05-2018
الدعوة2018-05-28-convocazioni.pdf (32 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-05-28-esiti.pdf (45 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 23-05-2018
الدعوة2018-05-23-convocazioni.pdf (27 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-05-23-esiti.pdf (32 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 21-05-2018
الدعوة2018-05-21-convocazioni.pdf (27 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-05-21-esiti.pdf (32 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 18-04-2018
الدعوة2018-04-18-convocazioni.pdf (12 kb) File con estensione pdf
النتائج2018-04-18-esiti.pdf (36 kb) File con estensione pdf
[ 1] - 2 ->
آخر تجديد: الثلاثاء 19 ديسمبر 2017
- Inizio della pagina -
Il progetto Pratomigranti è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it