إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2022

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2022

Pratomigranti » وثائق » تصريح الإقامةتصريح الإقامة » إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2022
logo pratomigranti.it

إستدعاء ونتائج الاختبار الإيطالي - السنة - 2022

Scegli una data dal calendario
Scegli una data dal calendario

تواريخ الإختبارات الإيطالية

إختبار ل 19-12-2022
الدعوة2022-12-19-convocati.pdf (115 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-12-19-esiti.pdf (37 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 14-11-2022
الدعوة2022-11-14-convocazioni.pdf (123 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-11-14-esiti.pdf (33 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 09-11-2022
الدعوة2022-11-09-convocati.pdf (115 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-11-09-esiti.pdf (117 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 10-10-2022
الدعوة2022-10-10-convocazioni.pdf (115 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-10-10-esiti.pdf (119 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 05-10-2022
الدعوة2022-10-05-convocati.pdf (115 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-10-05-esiti.pdf (120 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 03-10-2022
الدعوة2022-10-03-convocati.pdf (115 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-10-03-esiti.pdf (44 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 08-07-2022
الدعوة2022-07-08-convocati.pdf (122 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-07-08-esiti.pdf (29 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 06-07-2022
الدعوة2022-07-06-Convocati.pdf (110 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-07-06-esiti.pdf (29 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 04-07-2022
الدعوة2022-07-04-convocati.pdf (110 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-07-04-esiti.pdf (29 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 27-04-2022
الدعوة2022-04-27-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-04-27-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 13-04-2022
الدعوة2022-04-13-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-04-13-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 06-04-2022
الدعوة2022-04-06-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-04-06-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 30-03-2022
الدعوة2022-03-30-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-03-30-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 23-03-2022
الدعوة2022-03-23-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-03-23-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 09-03-2022
الدعوة2022-03-09-convocati.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-03-09-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 23-02-2022
الدعوة2022-02-23-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-02-23-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 07-02-2022
الدعوة2022-02-07-convocazioni.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-02-07-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
إختبار ل 02-02-2022
الدعوة2022-02-02-convocati.pdf (18 kb) File con estensione pdf
النتائج2022-02-02-esiti.pdf (20 kb) File con estensione pdf
آخر تجديد: الاتنين 20 ديسمبر 2021
- Inizio della pagina -
Il progetto Pratomigranti è sviluppato con il CMS ISWEB® di Internet Soluzioni Srl www.internetsoluzioni.it